Đi ngoài ra máu

Thuốc nào chữa đi ngoài ra máu tươi hiệu quả?