(Bài viết chia sẻ của bệnh nhân Trĩ) Ai từng bị bệnh trĩ chắc hẳn...